Gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa ở Việt Nam

KT&PT, số 201 tháng 03 năm 2014, tr. 22-29
Tóm tắt: Cùng với quá trình phát triển về nhận thức và hành động trên quy mô toàn cầu, tư duy và nhận thức của Đảng và Nhà nước ta về gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường (BVMT), tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) không ngừng đổi mới và hoàn thiện. Tuy vậy, việc thực hiện các nội dung này trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa (CNH) còn nhiều hạn chế: cơ cấu kinh tế chưa thân thiện với môi trường, hiệu quả sử dụng tài nguyên thấp, nhiều vấn đề môi trường trong các ngành/ lĩnh vực chưa được giải quyết cùng với các nguy cơ do BĐKH đe dọa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững (PTBV) của đất nước. Để đạt mục tiêu sớm đưa Việt Nam thành nước công nghiệp, đồng thời nắm bắt cơ hội từ xu hướng và mối quan tâm toàn cầu, chúng ta cần hướng theo mô hình phát triển xanh với các định hướng và giải pháp cụ thể về thể chế và năng lực quản lý, bảo đảm nguồn lực, tổ chức thực hiện và theo dõi đánh giá.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, công nghiệp hóa, tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, kinh tế xanh
Tra cứu bài báo