Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro trong kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách tại Việt Nam

KT&PT, số 201 tháng 03 năm 2014, tr. 56-63
Tóm tắt: Việc nghiên cứu các rủi ro cùng các biện pháp phòng ngừa mà một đơn vị kinh doanh lữ hành thường gặp phải là điều kiện thiết yếu để hoàn thiện hoạt động kinh doanh lữ hành, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế không chỉ cho những nhà đầu tư mà còn góp phần cho phát triển ngành du lịch, cho phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi trình bày các nghiên cứu thực tiễn về công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách tại Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó sẽ đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách tại Việt Nam.
Từ khóa: Kinh doanh lữ hành, kinh doanh lữ hành nhận khách, quản trị rủi ro
Tra cứu bài báo