Kỳ vọng và cảm nhận lợi ích đối với mua sắm trực tuyến

KT&PT, số 201 tháng 03 năm 2014, tr. 79-86
Tóm tắt: Kinh doanh trực tuyến có sự phát triển nhanh trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người tiêu dùng mua sắm hàng hóa trực tuyến bởi họ cảm nhận lợi ích mang lại từ kênh phân phối này. Bài viết này tập trung phân tích mức độ khác biệt giữa kỳ vọng và cảm nhận thực tế của khách hàng khi mua sắm trực tuyến. Phương pháp nghiên cứu sử dụng bao gồm định tính và định lượng. Phân tích được thực hiện thông qua kiểm định thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá –EFA, và kiểm định t- độc lập (independent sample t-test). Kết quả nghiên cứu chỉ ra có sự khác biệt giữa kỳ vọng và cảm nhận thực tế về nhận thức lợi ích khi mua sắm trực tuyến thể hiện qua 5 yếu tố: (1)sự tiện lợi mua sắm, (2)sự lựa chọn sản phẩm, (3)khuyến mãi, (4)thích thú mua sắm, và (5)thông tin phong phú.
Từ khóa: Cảm nhận lợi ích, kỳ vọng, mua sắm trực tuyến
Tra cứu bài báo