Mô hình dự báo dòng tiền cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết Việt Nam

KT&PT, số 201 tháng 03 năm 2014, tr. 38-48
Tóm tắt: Dự báo dòng tiền là nội dung quan trọng trong quản trị dòng tiền của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết Việt Nam. Thông qua đó, các doanh nghiệp này sẽ dự tính được dòng tiền và lựa chọn kênh tài trợ vốn hoặc kênh đầu tư phù hợp nhằm hạn chế chi phí phát sinh và gia tăng doanh lợi kỳ vọng. Trong giai đoạn suy thoái kinh tế hiện nay, dòng tiền càng thể hiện được vai trò giúp doanh nghiệp đảm bảo khả năng thanh toán và tránh nguy cơ phá sản. Trên thế giới, nhiều mô hình dự báo dòng tiền đã được nghiên cứu. Vấn đề đặt ra là lựa chọn được mô hình dự báo nào phù hợp cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam.
Từ khóa: Dòng tiền, dự báo dòng tiền, mô hình dự báo dòng tiền
Tra cứu bài báo