Mối quan hệ giữa lạm phát và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

KT&PT, số 201 tháng 03 năm 2014, tr. 49-55
Tóm tắt: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment: FDI) đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế tại Việt Nam. Bài viết có mục tiêu kiểm định mối quan hệ giữa lạm phát và kết quả thu hút vốn FDI tại Việt Nam trong thời gian từ năm 1995 đến năm 2012. Nghiên cứu sử dụng tiêu chuẩn kiểm định Johansen và phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS). Kết quả nghiên cứu khẳng định sự tồn tại quan hệ đồng tích hợp giữa lạm phát và FDI tại Việt Nam. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy lạm phát quan hệ âm với FDI trong thời gian nghiên cứu, tuy nhiên, tổng sản phẩm trong nước và độ mở thương mại lại có quan hệ dương với FDI.
Từ khóa: FDI, lạm phát, tổng sản phẩm trong nước, độ mở thương mại
Tra cứu bài báo