Năng lực cơ sở hạ tầng quản lý tri thức và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 201 tháng 03 năm 2014, tr. 64-71
Tóm tắt: Áp dụng quan điểm dựa vào nguồn lực với cách tiếp cận mở rộng dựa vào tri thức, nghiên cứu nhằm mục đích phát triển và kiểm định mô hình lý thuyết về ảnh hưởng của năng lực cơ sở hạ tầng quản lý tri thức (QLTT) đến lợi thế cạnh tranh (LTCT) của các doanh nghiệp Việt Nam. Với kết quả ba trong số bốn giả thuyết được chấp nhận, nghiên cứu đã khẳng định tầm quan trọng của năng lực QLTT cả về mặt xã hội và kỹ thuật trong việc nâng cao LTCT của doanh nghiệp, bao gồm văn hóa tổ chức, con người và công nghệ thông tin, trong đó văn hóa tổ chức có ảnh hưởng lớn nhất.Về hàm ý thực tiễn, nghiên cứu giúp các nhà điều hành doanh nghiệp Việt Nam có một cái nhìn rõ hơn về việc làm thế nào để phát triển năng lực cơ sở hạ tầng QLTT nhằm đẩy mạnh hiệu quả các hoạt động và dự án QLTT, từ đó đạt được những mục tiêu chiến lược và nâng cao LTCT của doanh nghiệp.
Từ khóa: Cơ sở hạ tầng, lợi thế cạnh tranh, quản lý tri thức
Tra cứu bài báo