Bàn thêm về học phí và lộ trình tính đủ chi phí đối với đào tạo trong học phí đào tạo đại học tại đại học Kinh tế quốc dân trong điều kiện tự chủ về tài chính

KT&PT, số 202 (II), tháng 04 năm 2014, tr. 109-116
Tóm tắt: Qua 6 năm thực hiện thí điểm tự chủ về tài chính theo quyết định 1331/QĐ- BGD&ĐT ngày 26/03/2008 đối với 4 trường đại học (trong đó có Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều bất cập trong cơ chế quản lý tài chính cần giải quyết trong tiến trình thực hiện việc tự chủ tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học công. Trao quyền tự chủ tài chính thực chất là cho các trường tự chủ về khung học phí và cơ chế thu dịch vụ đang là một yêu cầu bức thiết để nâng cao và tiếp tục phát triển chất lượng giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển đất nước, phù hợp với xu thế của thời đại, là tiền đề quan trọng để đổi mới một cách cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam. Trong bài viết này, tác giả muốn bàn thêm về vấn học phí đối với đào tạo đại học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong điều kiện tự chủ và đề xuất lộ trình tính đủ chi phí trong đào tạo đại học giai đoạn 2014-2015.
Từ khóa: Tự chủ tài chính, tự chủ khung học phí, Kinh tế Quốc dân
Tra cứu bài báo