Giải pháp vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh

KT&PT, số 202 (II), tháng 04 năm 2014, tr. 69-74
Tóm tắt: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ở Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thu hút lao động, ổn định xã hội. Trong những năm gần đây các DNVVN gặp khó khăn, phá sản nhiều, chủ yếu do thiếu vốn sản xuất kinh doanh mặc dù Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ vốn cho DNVVN. Bài viết này góp phần làm rõ thực trạng thiếu vốn của DNVVN và chính sách của Nhà nước về hỗ trợ vốn cho DNVVN hiện nay, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp vốn cho DNVVN từ phía doanh nghiệp, từ phía Ngân hàng và Nhà nước để doanh nghiệp tồn tại sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.
Từ khóa: Giải pháp vốn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất kinh doanh.
Tra cứu bài báo