Hệ thống kiểm soát nội bộ thu chi tài chính- Thực nghiệm tại trường đại học Hải Dương

KT&PT, số 202 (II), tháng 04 năm 2014, tr. 93-102
Tóm tắt: Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ thu chi tài chính trong cơ sở Giáo dục đại học công lập là một trong những vấn đề cơ bản để phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các trường đại học công lập ở nước ta hiện nay chưa thật sự triệt để, dẫn đến những sai phạm trong công tác quản lý tài chính, gây thất thoát lãng phí, sử dụng không đúng mục đích, hiệu quả thấp. Bài viết nghiên cứu thực nghiệm tại Trường Đại học Hải Dương, xoay quanh hệ thống kiểm soát nội bộ thu chi tài chính.
Từ khóa: Hệ thống kiểm soát nội bộ; Trường Đại học Hải Dương; Quản lý tài chính
Tra cứu bài báo