Hiệu quả đầu tư phát triển khu công nghiệp Phú Tài, tỉnh Bình Định

KT&PT, số 202 (II), tháng 04 năm 2014, tr. 26-34
Tóm tắt: Khu công nghiệp Phú Tài là khu công nghiệp đầu tiên ở Bình Định, đánh dấu cho sự phát triển công nghiệp ở Bình Định, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế địa phương. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá về hiệu quả kinh tế xã hội của đầu tư phát triển khu công nghiệp Phú Tài, bài báo đã đúc kết được các bài học kinh nghiệm về đầu tư xây dựng khu công nghiệp nhằm làm cơ sở để tiếp tục phát triển các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bình Định, đồng thời nêu ra một số kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện và phát triển khu công nghiệp Phú Tài.
Từ khóa: Đầu tư phát triển; khu công nghiệp; khu công nghiệp Phú Tài; Bình Định
Tra cứu bài báo