Một số đặc điểm của môi trường kinh doanh dịch vụ viễn thông ở Việt Nam

KT&PT, số 202 (II), tháng 04 năm 2014, tr. 75-79
Tóm tắt: Số liệu của Ngân hàng thế giới và Liên minh Viễn thông quốc tế cho thấy mặc dù thu nhập bình quân chỉ ở mức trung bình thấp nhưng Việt Nam cũng có những điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ viễn thông. Quy mô dân số lớn, cơ cấu dân số tương đối trẻ, tỷ lệ biết chữ cao, chính sách quản lý ổn định và khuyến khích cạnh tranh giúp cho người sử dụng có nhiều khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông hơn các nước khác trong khu vực, điều này đã tạo ra những cơ hội kinh doanh lớn cho các doanh nghiệp viễn thông. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp viễn thông cũng đang phải đối mặt với những thách thức to lớn do sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ, đòi hỏi ngày càng cao từ phía khách hàng và những quy định của Tổ chức Thương mại thế giới khi mở cửa thị trường viễn thông. Bài viết này sẽ phân tích để làm rõ những cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp viễn thông khi kinh doanh tại Việt Nam.
Từ khóa: Môi trường kinh doanh, dịch vụ, viễn thông
Tra cứu bài báo