Một số định hướng về xây dựng tiêu chí kiểm toán hoạt động

KT&PT, số 202 (II), tháng 04 năm 2014, tr. 88-92
Tóm tắt: Hiện nay xu thế chung về hoạt động của các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới chuyển dần từ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ sang loại hình kiểm toán hoạt động. Do vậy, việc đẩy mạnh loại hình kiểm toán hoạt động đã được quy định trong luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN) để đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính và tài sản công được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất trong hiện tại và tương lai của cơ quan KTNN. Bài viết khái quát và đánh giá thực trạng việc triển khai kiểm toán hoạt động trên cơ sở đó định hướng một số quan điểm về xây dựng tiêu chí của loại hình kiểm toán hoạt động.
Từ khóa: Kiểm toán hoạt động, tiêu chí, tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực.
Tra cứu bài báo