Nâng cao sự hài lòng của người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mabuchi Motor Việt Nam

KT&PT, số 202 (II), tháng 04 năm 2014, tr. 80-87
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự hài lòng của người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mabuchi Motor Việt Nam, khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai. Qua đó, tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người lao động tại đây. Các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng đồng thời được áp dụng. Kết quả phân tích 350 mẫu điều tra thu thập trực tiếp từ người lao động tại Công ty cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng sắp xếp theo mức độ giảm dần: 1) Quan hệ nơi làm việc; 2) Cơ hội phát triển bản thân; 3) Tiền lương và phúc lợi; 4) Hiệu quả hoạt động của Công Đoàn; 5) Trao đổi thông tin.
Từ khóa: Công ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam, Đồng Nai, Người lao động, Sự hài lòng.
Tra cứu bài báo