Nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thừa Thiên Huế

KT&PT, số 202 (II), tháng 04 năm 2014, tr. 60-68
Tóm tắt: Nhiều nghiên cứu về tín dụng Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã được tiến hành và chỉ ra rằng DNNVV gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận dịch vụ tín dụng ngân hàng. Kết quả khảo sát 145 DNNVV trên địa bàn Thừa Thiên Huế cho thấy chỉ có 35% doanh nghiệp nghiên cứu được vay vốn ngân hàng, 65% doanh nghiệp còn lại không thể tiếp cận được nguồn vốn tín dụng của ngân hàng. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình phân tích nhân tố khám phá Exploratory Factor Analysis (EFA) và mô hình hồi quy Binary Logistic để phân tích và chỉ ra 7 nhân tố thuộc nhóm chỉ tiêu tài chính và nhóm chỉ tiêu phi tài chính ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ tín dụng ngân hàng của các DNVVN nghiên cứu. Trên cơ sở đó, nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng ngân hàng của các DNNVV trên địa bàn Thừa Thiên Huế.
Từ khóa: Dịch vụ tín dụng ngân hàng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đánh giá, khả năng tiếp cận, nhân tố ảnh hưởng.
Tra cứu bài báo