Nghiên cứu tác động của rào cản phi thuế quan - Trường hợp các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu tỉnh Khánh Hòa

KT&PT, số 202 (II), tháng 04 năm 2014, tr. 50-59
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác định các loại rào cản phi thuế quan tại thị trường Mỹ và EU có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp chế biến thủy sản (DNCBTS) tỉnh Khánh Hòa. Kết quả khảo sát 20 DNCBTS tỉnh Khánh Hòa cho thấy rào cản phi thuế quan mà các doanh nghiệp thường xuyên gặp phải nhất và khó khăn nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS), quy định kỹ thuật (TBT) và chống bán phá giá. Các nhân tố chính quyết định khả năng đáp ứng những yêu cầu SPS và TBT của doanh nghiệp (DN) là sự không tương thích giữa những yêu cầu SPS và TBT với phương thức sản xuất trong nước, trở ngại trong tiếp cận khoa học/công nghệ và ít được tiếp cận với thông tin về những yêu cầu SPS và TBT. Để tuân thủ những biện pháp phi thuế quan này, các DNCBTS phải điều chỉnh quá trình sản xuất. Điều này làm tăng chi phí thích ứng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tuân thủ những yêu cầu và tiêu chuẩn do thị trường nhập khẩu đặt ra cũng có những tác động tích cực cho DN thủy sản.
Từ khóa: Rào cản phi thuế quan, vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định kỹ thuật, chống bán phá giá
Tra cứu bài báo