Nguồn tài chính cho phát triển giáo dục đại học: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, số 202 (II), tháng 04 năm 2014, tr. 103-108
Tóm tắt: Những năm qua số lượng sinh viên Việt Nam đã và đang tăng mạnh, dẫn đến nhu cầu về tài chính cho giáo dục đại học (GDĐH) ngày càng cao, tạo áp lực lên ngân sách nhà nước (NSNN). Bài viết đề cập đến những vấn đề huy động nguồn tài chính từ cho phát triển giáo dục đại học. Đó là các nguồn từ ngân sách nhà nước; chia sẻ chi phí và học phí đại học; khuyến khích khu vực tư nhân, các tổ chức và doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển giáo dục; tín dụng và học bổng cho sinh viên; Phát triển hoạt động kinh doanh hay nghiên cứu khoa học (NCKH) trong trường; tăng cường các khoản quyên góp, quà tặng, đóng góp từ thiện cho phát triển giáo dục; tăng cường tự chủ tài chính cho các trường đại học công lập.
Từ khóa: Nguồn tài chính, giáo dục đại học, ngân sách nhà nước
Tra cứu bài báo