Quản lý nhà xuất bản trong trường đại học trong thời đại hội nhập công nghệ thông tin

KT&PT, số 202 (II), tháng 04 năm 2014, tr. 123-128
Tóm tắt: Bài viết này đề cập đến vai trò và vị trí của nhà xuất bản trong trường đại học như là một trung tâm chuyển giao và công bố tri thức và những tài liệu học thuật của các học giả trong trường đại học cho xã hội. Ngày nay, mặc dù công nghệ kỹ thuật số dường như phát triển rất mạnh mẽ và giúp cho việc tìm kiếm các thông tin học thuật trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Ngược lại với xu hướng phát triển thay đổi mạnh mẽ đó, các nhà xuất bản đại học lại thường nhận được sự quan tân ít hơn từ lãnh đạo các trường đại học. Tuy nhiên, với vai trò là trung tâm công bố các kết quả học thuật cho xã hội, các nhà xuất bản đại học vẫn rất cần được quan tâm và quản lý một cách có hệ thống và hiệu quả. Bài báo đánh giá công tác quản lý và kết hợp triển khai hoạt động xuất bản của các nhà xuất bản đại học và vai trò tương lai của các trường đại học trong hệ thống xuất bản học thuật.
Từ khóa: Nhà xuất bản, Đại học, Hội nhập CNTT
Tra cứu bài báo