Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, số 202 (II), tháng 04 năm 2014, tr. 15-19
Tóm tắt: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế xã hội đối với Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng. Thời gian qua, chính quyền Thanh Hóa đã có những nỗ lực cụ thể trong việc huy động và sử dụng nguồn vốn này. Tuy nhiên, do những hạn chế nhất định trong quá trình thực hiện quản lý, hiệu quả của việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Thanh Hóa còn chưa thực sự tốt. Các biện pháp về phát triển hạ tầng cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, và đẩy mạnh việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp sẽ được trao đổi sâu trong bài viết này với mong muốn đưa ra những giải pháp nhằm giúp Thanh Hóa thực hiện huy động tốt hơn nguồn vốn này cho phát triển kinh tế những năm tiếp theo.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, kinh tế, phát triển, chính sách
Tra cứu bài báo