Vai trò của khu kinh tế Vũng Áng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội ở tỉnh Hà Tĩnh

KT&PT, số 202 (II), tháng 04 năm 2014, tr. 20-25
Tóm tắt: Sau 8 năm thành lập, Khu kinh tế Vũng Áng (KKTVA) đã từng bước khẳng định vai trò động lực thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần phải được quan tâm, nhất là việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, vấn đề đời sống văn hóa - xã hội, việc làm cho người lao động. Bài viết đi sâu phân tích, đánh giá thành quả đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển KKTVA, những vấn đề đang đặt ra hiện nay, đồng thời kiến nghị một số gải pháp để đẩy mạnh phát triển KKTVA gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), đảm bảo tốt các vấn đề an sinh xã hội.
Từ khóa: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh, Phát triển kinh tế - xã hội
Tra cứu bài báo