Về phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ở các tỉnh miền núi phía Bắc

KT&PT, số 202 (II), tháng 04 năm 2014, tr. 35-43
Tóm tắt: Chăn nuôi gia súc được xác định là ngành sản xuất chủ yếu, quan trọng ở các tỉnh miền núi phía Bắc và luôn được Đảng, Nhà nước, địa phương cùng các ngành quan tâm đầu tư nên đã có sự phát triển đáng khích lệ, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đó, phát triển chăn nuôi gia súc ở khu vực này thời gian qua còn chưa được ổn định, chưa bền vững, hiệu quả chưa cao. Do vậy, việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá về phát triển chăn nuôi gia súc, xác định yếu tố ảnh hưởng và qua đó nhằm đưa ra các giải pháp nhằm phát triển bền vững chăn nuôi gia súc cho địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời gian tới có ý nghĩa quan trọng, giúp cho các cấp các ngành nhìn nhận đúng thực trạng và thực hiện các giải pháp phù hợp giúp cho chăn nuôi gia súc phát triển một cách bền vững.
Từ khóa: Chăn nuôi gia súc, giải pháp, miền núi phía Bắc, phát triển bền vững
Tra cứu bài báo