Liên kết trường đại học- doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp tháo gỡ các rào cản

KT&PT, số 202 tháng 04 năm 2014, tr. 75-84
Tóm tắt: Bài viết khái quát các mô hình, cơ chế và nội dung hoạt động của mối liên kết giữa các trường đại học và các doanh nghiệp, đồng thời, giới thiệu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong lĩnh vực này. Bài viết tập trung vào việc đánh giá thực trạng liên kết trường đại học – doanh nghiệp ở nước ta hiện nay, làm rõ những mặt mạnh, mặt yếu và đặc điểm của mô hình liên kết ba vòng xoắn ở Việt Nam. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém, các tác giả đề xuất một số giải pháp tháo gỡ các rào cản, thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học và các doanh nghiệp trên hai phương diện: đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển công nghệ.
Từ khóa: Doanh nghiệp, đại học, liên kết, đào tạo, nghiên cứu
Tra cứu bài báo