Nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, số 202 tháng 04 năm 2014, tr. 52-59
Tóm tắt: Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố làm cho năng lực cạnh tranh bị hạn chế dẫn đến chất lượng tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững. Bài viết này tập trung đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Nam từ 3 cấp độ: năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh sản phẩm – dịch vụ, đồng thời đánh giá nền tảng năng lực cạnh tranh của Việt Nam và nhận định những vấn đề tồn tại, hạn chế của năng lực cạnh tranh Việt Nam. Từ đó, tác giả đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
Từ khóa: Năng lực cạnh tranh; kinh tế Việt Nam; tăng trưởng kinh tế
Tra cứu bài báo