Tác động của sở hữu nhà nước lên thông tin bất đối xứng tại các công ty niêm yết- Trường hợp sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

KT&PT, số 202 tháng 04 năm 2014, tr. 60-66
Tóm tắt: Thông tin bất đối xứng là một hiện tượng khá phổ biến trên các thị trường chứng khoán, nó làm cho hoạt động của thị trường trở nên kém hiệu quả. Bài báo này nghiên cứu tác động của sở hữu nhà nước tại các công ty niêm yết lên mức độ bất đối xứng thông tin trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2008 – 2012. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng sở hữu nhà nước có tác động đáng kể đến mức độ bất đối xứng thông tin tại các công ty. Trên cơ sở đó, các tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hơn nữa tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán, hướng tới sự phát triển bền vững của thị trường này.
Từ khóa: Thông tin bất đối xứng, sở hữu nhà nước, thị trường chứng khoán
Tra cứu bài báo