Tái cấu trúc triệt để khu vực doanh nghiệp nhà nước để tạo đà tăng trưởng kinh tế

KT&PT, số 202 tháng 04 năm 2014, tr. 44-51
Tóm tắt: Bài viết này sử dụng hai cách thức tiếp cận lý thuyết đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Cách thức thứ nhất dựa trên kinh tế học phúc lợi và cách thứ hai dựa trên lý thuyết kinh tế học thể chế mới. Cả hai cách tiếp cận đều không ủng hộ việc sử dụng DNNN như là một công cụ để điều tiết nền kinh tế. Thay vào đó, DNNN chỉ nên hoạt động giới hạn trong một số lĩnh vực dịch vụ công, với mục đích được xác định rõ ràng và có các cơ chế giám sát hiệu quả. Trên cơ sở những phân tích từ hai cách tiếp cận này, cùng với những đánh giá về thực trạng DNNN ở Việt Nam, chúng tôi sẽ đưa ra một số khuyến nghị về cách thức tái cấu trúc khu vực DNNN sao cho đạt hiệu quả cao nhất trong bối cảnh của nền kinh tế Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: DNNN; kinh tế học phúc lợi; kinh tế học thể chế; tái cấu trúc DNNN
Tra cứu bài báo