Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn: Thực trạng và kiến nghị giải pháp

KT&PT, số 202 tháng 04 năm 2014, tr. 2-11
Tóm tắt: Bài viết này khái quát thực trạng thực hiện các nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam. Bài viết khẳng định những kết quả tích cực đã đạt được, những hạn chế bất cập, những khó khăn, thách thức với phát triển nông nghiệp và nông thôn ở nước ta. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất ba giải pháp chính sách thúc đẩy thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn: (i) tăng cường quan hệ liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị nông sản hàng hóa; (ii) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn; (iii) phát triển hình thức kinh tế hộ - trang trại. Đây có thể coi đó là những chính sách đột phá trong hệ giải pháp chính sách thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp ở Việt Nam.
Từ khóa: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nông nghiệp, nông dân và nông thôn; chính sách đột phá
Tra cứu bài báo