Hợp tác công - tư trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam

KT&PT, số 202 tháng 04 năm 2014, tr. 21-27
Tóm tắt: Xây dựng nông thôn mới là cuộc vận động lớn của cả hệ thống chính trị. Hợp tác công - tư với các phương thức đa dạng là cơ chế hữu hiệu để góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới. Bài viết chỉ rõ, hợp tác công - tư có thể được triển khai dưới ba phương thức chủ yếu; đó là: sự tham gia của khu vực tư nhân, đối tác công - tư (PPP) và hợp tác công - tư (PPC). Các yếu tố ảnh hưởng bao gồm khung khổ pháp lý; cơ chế, chính sách khuyến khích hợp tác công - tư; nhận thức của các bên liên quan về mô hình hợp tác công - tư; nguồn lực, khả năng tiếp cận nguồn lực của khu vực tư nhân; sự điều hành, năng lực triển khai của các cơ quan thực thi chính sách và giám sát, kiểm tra đánh giá từ cấp trên. Bài viết cũng đề xuất năm giải pháp then chốt để thúc đẩy hợp tác công - tư trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.
Từ khóa: Đối tác công - tư, hợp tác công - tư, nông thôn mới, sự tham gia
Tra cứu bài báo