Khung đánh giá quản trị đất đai (LGAF) và kết quả nghiên cứu ở Việt Nam

KT&PT, số 202 tháng 04 năm 2014, tr. 12-20
Tóm tắt: Quản trị đất đai đang trở thành một vấn đề nóng bỏng trên con đường phát triển bền vững của nền kinh tế. Bài báo này trình bày kết quả mới nhất của dự án Khung Đánh giá Quản trị Đất đai của Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Kết quả đánh giá cho thấy Việt Nam đạt điểm khá về việc ban hành chính sách quản trị tiến bộ, đảm bảo quyền của các nhóm khác nhau. Tuy nhiên, việc thực thi chính sách còn là điểm yếu lớn. Ngoài ra, hệ thống thông tin đất đai chưa cập nhật và chưa có hệ thống giám sát hiệu quả cũng là những hạn chế nổi bật. Các tranh chấp đất đai chưa được giải quyết tốt, một phần là vì sự tham gia thực sự của người dân chưa được coi trọng, một phần vì các bên tranh chấp còn dựa quá nhiều vào hệ thống hành chính. Trong khi còn rất nhiều việc cần làm, bài báo kiến nghị các ưu tiên chính bao gồm việc xác định trách nhiệm rõ ràng của các cơ quan quản lý, xây dựng hệ thống đăng ký và quản trị đất đai bền vững về tài chính, và xây dựng hệ thống giám sát hiệu quả.
Từ khóa: Quản trị đất đai, LGAF, Việt Nam
Tra cứu bài báo