Năng suất nông nghiệp và công nghiệp ở Việt Nam

KT&PT, số 202 tháng 04 năm 2014, tr. 28-35
Tóm tắt: Sử dụng lý thuyết các giai đoạn tăng trưởng của Rostow và lý thuyết lợi thế so sánh của Ricardo, bài viết này xây dựng khung đánh giá tác động của năng suất nông nghiệp tới công nghiệp hóa. Kết quả phân tích thực nghiệm chỉ ra rằng sự gia tăng năng suất nông nghiệp tác động tích cực tới quá trình công nghiệp hóa và tác động đó là lớn khi có sự cộng hưởng hài hòa với quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu này cung cấp dẫn chứng cho vệc đề xuất chính sách đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam.
Từ khóa: Năng suất nông nghiệp, công nghiệp hóa, độ mở nền kinh tế
Tra cứu bài báo