Bàn về ‘quản lý’ và ‘quản trị’ theo cách nhìn học thuật

KT&PT, số 203 (II), tháng 05 năm 2014, tr. 140-146
Tóm tắt: Với mục tiêu góp phần làm rõ hơn cách nhìn nhận và sử dụng hai cụm từ ‘quản trị’ và ‘quản lý’ trong tiếng Việt, bài viết đối chiếu nguồn gốc và cách dùng của các từ khóa tiếng Anh tương ứng. Kết quả cho thấy, về mặt học thuật, ‘quản lý’ và ‘quản trị’ vẫn là những từ đồng nghĩa khi xét đến tiến trình quản trị, cách thức quản lý hay khi đề cập đến một nhiệm vụ, công việc hoặc chức năng cần thực hiện của các chủ thể trong tổ chức có phạm vi khác nhau. Sự tương đồng ý nghĩa cũng nhận thấy trong trường hợp ‘quản lý’ được dùng có tính đặc thù như ‘quản lý nhà nước’; hoặc ‘quản trị’ được nhìn nhận như một cơ chế tiếp cận từ bên ngoài là ‘quản trị công ty’ trong quá trình vận hành của công ty đại chúng.
Từ khóa: Phân biệt quản lý và quản trị, quản lý, quản trị, quản trị công ty, quản lý nhà nước
Tra cứu bài báo