Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ Fastconnect của Mobifone- Nghiên cứu trường hợp khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc

KT&PT, số 203 (II), tháng 05 năm 2014, tr. 120-130
Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ Fastconnect tại các tỉnh miền núi phía Bắc dựa trên lý thuyết khuếch tán đổi mới (Rogers, 1983), mô hình chấp nhận công nghệ (Davis, 1989; 1993) và mô hình thành công hệ thống thông tin (Delone và McLean, 1992). Mẫu thu thập từ 338 khách hàng tại 03 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn và Lạng Sơn. Kết quả chỉ ra rằng: (1) tác động đổi mới có ảnh hưởng tích cực đến dễ sử dụng cảm nhận; (2) tính dễ sử dụng cảm nhận có ảnh hưởng tích cực đến tính hữu ích cảm nhận; (3) tính dễ sử dụng cảm cảm nhận có ảnh hưởng tích cực đến quan điểm sử dụng; (4) quan điểm sử dụng có ảnh hưởng tích cực đến dự định sử dụng; (5) tính hữu ích cảm nhận có ảnh hưởng tích cực đến dự định sử dụng; (6) tính hữu ích cảm nhận nhận có ảnh hưởng tích cực đến quan điểm sử dụng và (7) chất lượng dịch vụ và thông tin có ảnh hưởng tích cực đến dự định sử dụng.
Từ khóa: Dịch vụ Fastconnect, dự định sử dụng, Mô hình chấp nhận công nghệ, 3G.
Tra cứu bài báo