Các yếu tố cản trở khách hàng mua sắm trực tuyến ở Việt Nam

KT&PT, số 203 (II), tháng 05 năm 2014, tr. 61-69
Tóm tắt: Mua sắm trực tuyến phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam trong những năm gần đây. Tuy nhiên, tỉ lệ người tiêu dùng Việt Nam tham gia mua sắm trực tuyến vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Do đó, mục đích của bài viết này là nghiên cứu những yếu tố cản trở khách hàng mua sắm trực tuyến, trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu những tác động của các yếu tố này. Để đạt được những mục tiêu này, nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi. Các bảng hỏi này được thu thập trực tiếp và qua mạng Internet. Kết quả thu về được 221 phiếu hợp lệ và kết quả phân tích cho thấy thói quen mua sắm truyền thống là yếu tố có tác động lớn nhất đến hành vi mua sắm trực tuyến của khách hàng.
Từ khóa: Khách hàng, mua sắm trực tuyến, yếu tố cản trở
Tra cứu bài báo