Cơ cấu sở hữu và hiệu quả hoạt động của công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 203 (II), tháng 05 năm 2014, tr. 19-27
Tóm tắt: Cơ cấu sở hữu và hiệu quả hoạt động là một vấn đề lớn và là một chủ đề thu hút nhiều học giả trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Sử dụng các phương pháp hồi quy cho dữ liệu bảng bao gồm hồi quy tác động cố định và GMM, với dữ liệu nghiên cứu là các chỉ số tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ 2007 đến 2012, nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết. Kết quả cho thấy các công ty có sở hữu nước ngoài cao thì hiệu quả hoạt động cao, các công ty có sở hữu tổ chức cao thì hiệu quả hoạt động cao. Kết quả không cho rằng các công ty có tỷ lệ sở hữu nhà nước cao và sở hữu quản lý cao hiệu quả hoạt động cao.
Từ khóa: Hiệu quả hoạt động, sở hữu nước ngoài, sở hữu nhà nước, sở hữu tổ chức, sở hữu nhà quản lý
Tra cứu bài báo