ERP và các yếu tố quyết định triển khai ERP thành công tại Việt Nam

KT&PT, số 203 (II), tháng 05 năm 2014, tr. 91-98
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm khám phá và đo lường các yếu tố quyết định triển khai hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP) thành công ở Việt Nam. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 324 nhà quản trị của 45 doanh nghiệp đã triển khai ERP trên địa bàn Hà Nội và TP. HCM. Mô hình nghiên cứu đề xuất dựa vào các nghiên cứu của Zhang và cộng sự (2002), Jiang Y. (2005) và Bradley J. (2008). Độ tin cậy và giá trị của thang đo được kiểm định bằng hệ số Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố khám phá. Kết quả phân tích hồi quy bội cho thấy, các yếu tố quyết định triển khai ERP thành công xếp theo thứ tự quan trọng giảm dần như sau: sự cam kết và hỗ trợ của lãnh đạo cấp cao, tái cấu trúc quy trình kinh doanh, người sử dụng, ban quản lý dự án, nhà tư vấn triển khai và sự phù hợp giữa phần mềm và phần cứng.
Từ khóa: Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, thành công, triển khai
Tra cứu bài báo