Liệu minh bạch và trách nhiệm giải trình có tác động trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam

KT&PT, số 203 (II), tháng 05 năm 2014, tr. 111-119
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích tác động của minh bạch và trách nhiệm giải trình đến tham nhũng tại Việt Nam thông qua phân tích bộ số liệu về quản trị và hành chính công năm 2012. Phương pháp phân tích đa tương ứng tổng quát được áp dụng để đánh giá ý nghĩa của ‘Không biết’ - một phương án được nhiều người lựa chọn khi trả lời các câu hỏi cảm nhận về tham nhũng. Kết quả cho thấy ‘Không biết’ hàm ý thái độ đồng tình có tham nhũng. Bài nghiên cứu cũng cho thấy khi mức độ minh bạch cao, cảm nhận của người dân về tham nhũng giảm. Tuy nhiên tác động của trách nhiệm giải trình đến tham nhũng lại không rõ ràng làm dấy lên lo ngại về bản chất thực sự của trách nhiệm giải trình ở Việt Nam.
Từ khóa: Phân tích đa tương ứng, phân tích tương quan đa biến, tham nhũng
Tra cứu bài báo