Lựa chọn các ngành ưu tiên phát triển dựa trên cơ sở phân tích cân đối liên ngành

KT&PT, số 203 (II), tháng 05 năm 2014, tr. 78-85
Tóm tắt:
Từ khóa: Nhân tử sản lượng; nhân tử thu nhập; phân tích cân đối liên ngành; liên kết ngược; liên kết xuôi.
Tra cứu bài báo