Một số mô hình nhà nước phúc lợi và gợi ý xây dựng chế độ phúc lợi xã hội ở Việt Nam

KT&PT, số 203 (II), tháng 05 năm 2014, tr. 45-52
Tóm tắt: Bài viết điểm lại quá trình phát triển các quan niệm về nhà nước phúc lợi, cơ sở phân loại các nhà nước phúc lợi và đề cập đến cách phân loại mô hình nhà nước phúc lợi điển hình của Esping Andersen (1990), một cách phân loại có nhiều ảnh hưởng đối với các nghiên cứu đi sau về vấn đề này. Trên cơ sở sự kết hợp khác nhau giữa ba yếu tố nhà nước, thị trường và gia đình trong việc bảo đảm phúc lợi, những đặc điểm cơ bản của các mô hình nhà nước phúc lợi theo cách phân loại của Esping Andersen đã được tập trung phân tích. Các ưu điểm, nhược điểm của từng mô hình nhà nước phúc lợi theo cách phân loại này cũng được làm rõ. Bài viết đã đề xuất một số gợi ý xây dựng chế độ phúc lợi xã hội ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay.
Từ khóa: Chế độ phúc lợi xã hội, mô hình phúc lợi, nhà nước phúc lợi
Tra cứu bài báo