Những xu thế mới trong toàn cầu hóa và một số gợi ý chính sách cho phát triển bền vững của Việt Nam

KT&PT, số 203 (II), tháng 05 năm 2014, tr. 8-18
Tóm tắt: Toàn cầu hóa đem lại những cơ hội và tạo ra những thách thức đối với các quốc gia tham gia toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế. Những xu hướng mới trong toàn cầu hóa trong những năm gần đây là: toàn cầu hóa sản xuất, mở rộng thương mại dịch vụ, và tăng các luồng vốn quốc tế. Những xu hướng mới này có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển bền vững của Việt Nam. Đứng trước những thách thức mới, Việt Nam phải thực hiện những điều chỉnh thích hợp để nắm bắt lợi thế và vượt qua những thách thức mà toàn cầu hóa đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể, Việt Nam cần hoàn thiện môi trường kinh doanh, điều chỉnh cơ cấu xuất khẩu theo hướng giảm xuất khẩu hàng hóa tăng xuất khẩu dịch vụ, và tăng cường giám sát các doanh nghiệp FDI.
Từ khóa: Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, thương mại bền vững, toàn cầu hóa sản xuất, thương mại dịch vụ, các luồng vốn quốc tế
Tra cứu bài báo