Phát triển du lịch biển đảo bền vững tại vịnh Bái Tử Long: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số 203 (II), tháng 05 năm 2014, tr. 70-77
Tóm tắt: Vịnh Bái Tử Long ôm trọn huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và được xác định sẽ thuộc một trong ba đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt của tỉnh. Nói đến Vân Đồn phải nói đến tài nguyên biển, đảo. Tiềm năng này đã thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế, trong đó có du lịch và du lịch biển đảo. Tuy nhiên, sức ép phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có du lịch, cũng đem đến cho môi trường tự nhiên, xã hội nhiều thách thức. Bài viết này nhằm trao đổi về phát triển du lịch và gắn với bền vững biển đảo tại vịnh Bái Tử Long.
Từ khóa: Phát triển du lịch biển đảo, bền vững, vịnh Bái Tử Long
Tra cứu bài báo