So sánh xây dựng nông thôn mới giữa ba nước Trung Quốc- Hàn Quốc- Việt Nam

KT&PT, số 203 (II), tháng 05 năm 2014, tr. 37-44
Tóm tắt: Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam là một nhiệm vụ rất mới và do đó chưa có đầy đủ cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn vững chắc. Vì vậy, việc nghiên cứu tổng kết và tiếp thu những bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới là một việc làm cần thiết. Bằng phương pháp phân tích so sánh xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam thời gian qua với kinh nghiệm của các nước Trung Quốc và Hàn Quốc, nghiên cứu này đã cho thấy rằng, nếu Hàn Quốc thực thi xây dựng nông thôn mới theo mô hình chính sách mềm và từ dưới lên, nhà nước chỉ có định hướng chung và trong tổ chức thực hiện quan tâm nhiều đến vai trò đóng góp nguồn lực, công sức, sáng kiến, quản lý của người dân và cơ sở thì Trung Quốc, Việt Nam thực hiện mô hình chính sách cứng và từ trên xuống; chủ yếu phát huy thế mạnh của sự định hướng chiến lược, quản lý, nguồn lực tập trung thống nhất từ phía Nhà nước từ cấp trung ương xuống bằng các tiêu chí, chỉ tiêu, chuẩn mực, chế độ, thủ tục cụ thể.
Từ khóa: Chính sách, nông thôn, nông thôn mới, nông nghiệp, nông dân
Tra cứu bài báo