Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu- Lợi ích của các doanh nghiệp nội địa khi gắn kết với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

KT&PT, số 203 (II), tháng 05 năm 2014, tr. 53-60
Tóm tắt: Bài viết tập trung trao đổi về những lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua việc gắn kết với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Bài viết đã tiến hành khảo cứu các nghiên cứu về “Chuỗi giá trị toàn cầu”, các luồng di chuyển về sản xuất trên thế giới, quá trình tái phân bổ mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia, chiến lược thu hút FDI trong liên kết với doanh nghiệp nội địa. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số luận điểm về tham gia và lựa chọn các cấu phần có giá trị trong chuỗi giá trị toàn cầu gắn với các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.
Từ khóa: Chuỗi giá trị toàn cầu, mạng sản xuất toàn cầu, doanh nghiệp FDI
Tra cứu bài báo