Tính tuân thủ chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế: Kiểm tra giảm giá trị tại Hồng Kông

KT&PT, số 203 (II), tháng 05 năm 2014, tr. 131-139
Tóm tắt: Một vài nghiên cứu khẳng định rằng áp dụng chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) làm tăng chất lượng, độ tin cậy và tính hữu ích của báo cáo tài chính. Tuy nhiên, các nghiên cứu này cũng cho rằng các công ty áp dụng IFRS nhất quán và tuân thủ trên thực tế. Kiểm tra giảm giá trị của lợi thế thương mại là công việc thách thức và phức tạp và có thể ảnh hưởng trọng yếu đến việc xác định lợi nhuận kế toán. Nghiên cứu này tập trung đánh giá tính tuân thủ của các công ty niêm yết có quy mô lớn tại Hồng Kông. Bằng việc kiểm tra trình bày chi tiết từ 264 công ty niêm yết sau 3 năm áp dụng IFRS, nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ cao không tuân thủ với chuẩn mực kế toán Hồng Kông số 36 vẫn tồn tại trong những công ty có số liệu về lợi thế thương mại; tăng thêm sự nghi ngờ với giả định rằng tuân thủ lỏng lẻo là đặc tính của những công ty trong những năm đầu áp dụng chuẩn mực.
Từ khóa: Lợi thế thương mại, giảm giá trị, chuẩn mực lập báo cáo tài chính, chuẩn mực kế toán số 36, Hồng Kông
Tra cứu bài báo