Vai trò của vốn con người và vốn xã hội đối với sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ

KT&PT, số 203 (II), tháng 05 năm 2014, tr. 28-36
Tóm tắt: Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước đang phát triển cần phải hỗ trợ các doanh nghiệp này tiến hành các hoạt động cải tiến. Tuy nhiên, hiện có rất ít nghiên cứu định lượng về các yếu tố tác động tới các hoạt động cải tiến của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đặc biệt ở các nước có nền kinh tế đang chuyển đổi. Nghiên cứu này sử dụng số liệu khảo sát các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam từ năm 2005 đến 2011. Kết quả nghiên cứu cho thấy vốn con người và vốn xã hội của các doanh nghiệp có vai trò quyết định đối với các cải tiến về sản phẩm, quy trình sản xuất, marketing và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.
Từ khóa: Cải tiến, doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn con người, vốn xã hội
Tra cứu bài báo