Chuyển giao tri thức từ trường đại học vào doanh nghiệp thông qua sinh viên hệ vừa làm- vừa học khối ngành kinh tế

KT&PT, số 203 tháng 05 năm 2014, tr. 77-83
Tóm tắt: Vận dụng mô hình AMO (Ability-Motivation-Opportunity), nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa tri thức thu nhận từ trường đại học và kết quả chuyển giao tri thức cho doanh nghiệp của sinh viên hệ vừa làm–vừa học khối ngành kinh tế. Nghiên cứu cũng xem xét vai trò điều tiết của giá trị cạnh tranh trong doanh nghiệp. Kết quả phân tích từ mẫu 843 sinh viên hệ vừa làm–vừa học, bậc cử nhân khối ngành kinh tế tại một số trường đại học ở TPHCM cho thấy kết quả thu nhận được của sinh viên hệ vừa làm-vừa học từ trường đại học làm tăng kết quả chuyển giao tri thức của họ vào doanh nghiệp. Hơn nữa, giá trị cạnh tranh trong doanh nghiệp làm gia tăng mối quan hệ này.
Từ khóa: Tri thức thu nhận, kết quả chuyển giao tri thức, giá trị cạnh tranh, sinh viên hệ vừa làm-vừa học
Tra cứu bài báo