Bàn về Bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 203 tháng 05 năm 2014, tr. 73-76
Tóm tắt: Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) của doanh nghiệp là nguồn thông tin quan trọng về việc đánh giá khái quát tình hình tài chính, trình độ sử dụng vốn và những triển vọng kinh tế tài chính của doanh nghiệp, cần thiết cho việc ra các quyết định kinh tế từ phía những người sử dụng báo cáo tài chính. Vì vậy để có thể đánh giá đúng đắn tình hình tài chính của doanh nghiệp, đòi hỏi hệ thống các chỉ tiêu trong BCĐKT phải được thể hiện một cách tổng quát, đầy đủ và đúng đắn. Hệ thống các chỉ tiêu trên BCĐKT do Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán quốc tế (Bộ Tài chính, 2006). Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề chưa thật sự phù hợp. Do vậy, bài viết hệ thống những nội dung cơ bản của BCĐKT theo chuẩn mực kế toán quốc tế, Hoa Kỳ, Tây Âu và Việt Nam qua đó đánh giá những vấn đề chưa thật sự phù hợp trong BCĐKT của Việt Nam và đề xuất hướng hoàn thiện BCĐKT theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
Từ khóa: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo tài chính; Việt Nam
Tra cứu bài báo