Một số vấn đề phát triển nông nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây

KT&PT, số 203 tháng 05 năm 2014, tr. 38-47
Tóm tắt: Trải qua hơn một thập kỷ, ngành nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những thành tích nhất định trong chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Tuy nhiên, nhóm ngành nông nghiệp chưa thực sự phát triển, chưa được công nghiệp hóa đủ để trở thành nền nông nghiệp hiện đại. Quá trình phát triển nông nghiệp không những yếu về chất lượng, chậm về tốc độ mà tốc độ tăng trưởng ngày càng suy giảm. Cơ cấu GDP của ngành nông nghiệp cũng như cơ cấu sản phẩm còn nhiều bất cập, ngành nông nghiệp phát triển dưới mức tiềm năng. Những tồn tại trên chủ yếu là do hạn chế về vốn con người, vốn đầu tư cùng thiếu sự quan tâm thỏa đáng cũng như chính sách hiệu quả từ phía Nhà nước. Do đó, nhằm thúc đẩy mức độ phát triển của ngành nông nghiệp, góp phần để nền kinh tế có bước ‘chuyển mình’, rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển, Việt Nam cần có những chính sách kịp thời và nỗ lực mạnh mẽ trong thời gian tới.
Từ khóa: Cơ cấu ngành, cơ cấu sản phẩm, phát triển nông nghiệp
Tra cứu bài báo