Rủi ro nhà cung cấp nước ngoài: Bản chất và chiến lược hạn chế cho doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 203 tháng 05 năm 2014, tr. 64-72
Tóm tắt: Rủi ro từ nhà cung cấp nước ngoài ngày một trở nên hiện hữu với các doanh nghiệp Việt Nam khi Việt Nam tham gia sâu và rộng hơn vào nền kinh tế thế giới. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần hiểu bản chất cũng như các nguyên nhân gây ra rủi ro. Bài viết này tổng kết các nghiên cứu của thế giới nhằm làm rõ một số vấn đề về rủi ro nhà cung cấp nước ngoài và các biện pháp giảm thiểu rủi ro mà các doanh nghiệp trên thế giới đã áp dụng. Bài viết cũng đưa ra gợi ý về chiến lược quản lý và giảm thiểu rủi ro nhà cung cấp một cách hiệu quả.
Từ khóa: Rủi ro, Rủi ro nhà cung cấp, Minh bạch hóa, Minh bạch hóa nhà cung cấp, Doanh nghiệp mua, Nhà cung cấp
Tra cứu bài báo