Tác động của quản trị doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hóa ở Việt Nam

KT&PT, số 203 tháng 05 năm 2014, tr. 56-63
Tóm tắt: Mục đích chính của nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của quản trị doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa với nguồn dữ liệu được sử dụng bao gồm 217 doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM và Hà Nội trong giai đoạn 2007-2012. Các biến độc lập sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm quy mô Hội đồng quản trị, sự độc lập của Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành... và các biến phụ thuộc đo lường hiệu quả bao gồm ROA và ROE. Kết quả hồi quy cho thấy các yếu tố thuộc về quản trị doanh nghiệp có tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa như: hiệu quả hoạt động kinh doanh có quan hệ ngược chiều với sở hữu và kinh nghiệm của Hội đồng quản trị và quan hệ dương có ý nghĩa thống kê với sự độc lập của Hội đồng quản trị.
Từ khóa: Cổ phần hóa, hiệu quả hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp
Tra cứu bài báo