Phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việt Nam trong ba mươi năm đổi mới

KT&PT, số 203 tháng 05 năm 2014, tr. 9-16
Tóm tắt: Bài viết này tập trung phân tích, đánh giá thực trạng sự phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việt Nam trong ba mươi năm đổi mới. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất 6 khuyến nghị giải pháp cho phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việt Nam. Các khuyến nghị giải pháp đề xuất: (i) Xây dựng đồng bộ hệ thống luật pháp cho phát triển các loại thị trường; (ii) Đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; (iii) Đầu tư cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật cho phát triển thị trường; (iv) Phát triển cung cầu bền vững, bảo đảm giá cả hình thành theo nguyên tắc thị trường; (v) Coi trọng phát triển thị trường trong nước, chủ động, tích cực liên thông với thị trường nước ngoài; (vi) Huy động tổng hợp các nguồn lực và bảo đảm sự bình đẳng của các chủ thể tham gia thị trường.
Từ khóa: Đồng bộ thị trường, phát triển thị trường
Tra cứu bài báo