Các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế tại một số quốc gia và gợi ý chính sách cho Việt Nam

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 139-146
Tóm tắt: Biện pháp tự vệ thương mại là một công cụ chính sách được sử dụng từ khá lâu tại nhiều quốc gia trên thế giới nhằm mục đích “đối phó” với hành vi thương mại hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc am hiểu cũng như áp dụng biện pháp này vẫn còn khá mới mẻ. Bài viết tập trung vào thực tiễn áp dụng tại một số quốc gia, từ đó, đưa ra những gợi ý chính sách cho việc áp dụng một cách hiệu quả các biện pháp này tại Việt Nam.
Từ khóa: Biện pháp tự vệ, xuất khẩu, nhập khẩu, trả đũa
Tra cứu bài báo