Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Thực trạng và vấn đề

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 46-53
Tóm tắt: Bài viết khái quát những biến đối kinh tế xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và kết quả tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện và trợ gíup xã hội của người dân vùng này. Theo tác giả, với đặc điểm của một vùng thường bị thiên tai, bão lụt, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại và tỷ lệ nghèo đói rất cao nên để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong vùng, vấn đề đảm bảo việc làm cho người dân, trước hết là nông dân, lao động khu vực phi chính thức để có thu nhập tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện đang là vấn đề phải được quan tâm hàng đầu. Đồng thời, Nhà nước cũng như địa phương cần có chính sách đặc biệt về trợ giúp xã hội thường xuyên, về xóa đói giảm nghèo cũng như cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân.
Từ khóa: An sinh xã hội; vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Tra cứu bài báo